پنجشنبه ۱۴ مرداد۱۳۸۹

اسامی دختران

*الف*

آسیه - نام زن فرعون است که موسی را پنهانی پرورش داد ودرقرآن، سوره ی تحریم، سخنانی ازاونقل شده است.

آمنه - ایمان آورنده.

اسماء - فرزند عقیل بن ابو طالب – همسرجعفربن ابی طالب - نام دختر حضرت ابوبکر( t).

اکرم – گرامی تر

انیسه- همبازی دوران کودکی رسول الله(r). 

اسوة - مثال – نمونه

ام ایمن – دایه رسول اکرم(r)

 امامه – فرزند حضرت علی(t)

ام حبیبه همسر پیامبر (r)

ام سلمه - همسرپیامبر(r)

ام فَروَه - نام مادرجعفرصادق ودخترقاسم بن محمد بن ابی بکر(t) است.

ام کلثوم – فرزند سوم حضرت رسول(r) وخدیجه کبری(س) - ام کلثوم کبری - فرزند فاطمه زهرا وحضرت علی (t).

امینه   زن امین

* ب *

باهره روشن ، کامل

بتول- پارسا- پاکدامن- نورانی- کسی که  از دنیا بخاطر خدا بریده است . کسی که از ازدواج خود داری کند- لقب فا طمه(س)- لقب مریم مادرموسی(u) .

بشیره - صحابیه

بلقیس- نام ملکه یمن بودکه پایتختش شهرسبا بود مسلمان شد وسلیمان اورا بازدواج خود درآورد

بازغة- ظاهر- آشکار

بدیعه – نو، تازه

* ت *

تسنیم- آبی دربهشت.

* ج *

جلیله با قدر و منزلت

جماله - زیبا

جمیله- زن زیباروی

جویریه – همسر پیامبر (r)

جَیِّده - خوب

* ح *

حبیبه- محبوبه.

حسانه – زن زیبا

حسنه صحابیه، زیبا

حفصه- نام دخترحضرت عمر(t)وهمسر پیامبر(r).

حکیمه-زن دانشمند- کسی که کار را ازروی تشخیص ومصلحت انجام دهد

حلیمه- نام دایه حضرت محمد(r) ازطائفه بنوسعد.

حمیده –  ستوده شده

حُمَیراء لقب ام المومنین حضرت عایشه (رضی الله عنها)

حنتمه مادر حضرت عمر (t)

حنانه - مهربان

حنیفه – زنی که درراه راست باشد.

حواء مادر همه انسانها، همسر حضرت آدم (u)

* خ *

خاطره - یاد و اندیشهای گذشته

خدیجه اولین همسر پیامبر (r)و اولین شخصی که مسلمان شد

 

* د *

دلیله – زنی که سبب شد شمشون یا سامسون بدست دشمنانش اسیر گردد .

دینا- نام خواهر یوسف (u) – داور-داوری- فتوی نوشتن.

* ذ *

ذکیه- زن تیز هوش.

ذکری- عبرت – تذکر.

* ر *

راحیل- نام همسر حضرت یعقوب (u) ومادر حضرت یوسف (u) وبنیامین.

راضیه- خشنود – پسندیده – راضی بقضای حق تعالی.

رحیمه – همسر حضرت ایوب (u)

رقیه - نام یکی ازدختران پیامبر(r) وخدیجه کبری که بازدواج حضرت عثمان درآورد.

رمیصا - صحابیه

ریحانه - همسر سیف بن ذی یزن,حکمران حمیر و یمن که بدست ابرهه سردار حبشی اسیر شد.

روضه – صحابیه، بستان .

 * ز *

زاهده – زن عابد ، پرهیزکار

زبیده - نام گیاهی – نام همسر هارون الرشید.

زکیّه - پاک.

زلیخا - همسرعزیزمصر که عاشق یوسف(u) شد واورا بزندان انداخت,عاقبت یوسف(u) عزیز مصر شد وزلیخا را بخشید و او را به همسری خود درآورد .

زهرا - نورانی بنور صوری ومعنوی – درخشنده روی- لقب حضرت فاطمه (رضی الله عنها) دختر گرامی پیامبر (r) چون آن حضرت سپید پوست بودند باین لقب مشهورشدند .

زهره - سپیدی – خوبی – ستاره ناهید(سیاره ای است سخت نورانی ودرخشان.

زینب - دختر حضرت علی(t) وحضرت فاطمه – نام دختر پیامبر (r) وخدیجه کبری که همسرابوالعاص برادرزاده خدیجه شد – نام دختر جحش اسدی وهمسر پیامبر(r).

زینت- زیبائی – رونق – زیور ومال

* س *

ساجده – زن سجده کننده

ساره - زن حضرت ابراهیم (u) ومادر اسحق بود وصاحب فرزند نمی شد تا اینکه سه فرشته نزد ابراهیم (ع) آمدند و بشارت تولد اسحق را باو دادند.

سَحَر - بامداد

سعیده - نیک بخت.

 سکینه - نام دختر کوچک امام حسین(t) است .

سلامه - شهربانو دختر یزدگرد بود,وقتی سلامه یا شهربانو,بدست اعراب دستگیر شد, درحضور حضرت عمر وحضرت علی امام حسین را بهمسری خویش انتخاب نمود .

سلمی - نام همسرحضرت ابو بکر(t).

سلیمه - بی عیب – سالم – تندرست .

سمیراء گندمکون

سمیه - اولین زن بود که در اسلام شهید شد ومادر عمار یاسر است.

سنا - روشنائی

سوده نام دختر زمعه و همسر رسول الله(r).

سیما چهره – صورت- نشان – علامت.

* ش *

شریفه - صاحب شرف – عالیقدر.

شفیقه زن مهربان

شیما خواهر رضاعی پیامبر اکرم (r)

* ص *

صابره – صبر کننده

صالحه – زن نیکو کارونیک

صدیقه – زن راستگو .لقب حضرت عایشه رضی الله عنها

صفورا – نام دختر حضرت شعیب(u) وهمسر حضرت موسی(u) که در مقابل هشت سال شبانی شعیب بازدواج با او نایل شد.

صفیه – نام دختر حیّی بن اخطب خیبری همسر گرامی پیامبر(r) که در قبرستان بقیع مدفون است.

* ط *

طاهره – زن پاک ازعیب – پاک ازصفات نقص .

 طیبه – پاک- حلال.

طوبی – خوبی – شادی – نام درختی دربهشت.

* ع *

عاتکه – زن سرخ گون – زن آلوده به خوشبویی .

عارفه زن پارسا

عالیه –  بزرگوار(صحابیه)

عاطفه – با مهر و محبت.

عایشه – نام دختر ابوبکر(رض) ویکی ازهمسران رسول خدا(r).

عامله – کوشا .

 عزت – غلبه – قدرت .

عزیزه - گرامی

عصمت – بازداشتن خودازمعاصی وخطاها- پاکدامنی.

عطیه – بخشش.

عفت – پاکدامنی- پرهیزکاری.

عفیفه - پاکدامن

* ف *

فائزه – کامیاب، پیروز.

فاطمه – نام دختر حضرت محمد (r) پیامبر گرامی اسلام- نام فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی (t) – نام خواهر حضرت عمربن خطاب(t).

فرزانه – حکیم – دانشمند – عالم – فیلسوف.

فهیمه عاقل، دانا

 

* ک *

کریمه – صحابیه، زن نیک خوی.

کوکب – ستاره ای درآسمان .

* ل *

لطیفه – هر چیز نیکو- سخن خوش- نکته.

* م  *

ماجده – زن بزرگوار و محترم

ماریه – ماریه قبطیه نام یکی ازهمسران پیامبر(r), مادرابراهیم پسررسول الله(r).

محبوبه- پسندیده، دوست

محجوبه- زن باحجاب- باحیا- پوشیده.

محسنه زن احسان کننده

مرجانه – مروارید، دُر

مرضیه- پسندیده خدا و دوستان خدا.

مریم- مریم علیه السلام دخترعمران مادرحضرت عیسی (u) زنیکه قرآن بپاکی اوشهادت داده است.نام مبارکش 34بار درکلام الله مجیدذکرشده است.

ملیحه- بانمک.

منصوره- زن یاری شده.

منیره - نورانی

مهدیه- زن هدایت شده بحق.

میمونه – همسر پیامبر (r)

* ن *

ناجیه – رستگار

ناضرة- زیبا.

ناهید- کنایه ازدختررسیده- نام مادراسکندر ذوالقرنین.

نجیبه – با حیا و عفت

نسیبه – صحابیه و از زنان نامدار عرب.

نصرت- یاری کردن- یاری دادن- کمک.

نعیمه – نعمت، لطف خداوند U

نفیسه- چیزهای گرانمایه وپسندیده ومرغوب.

* و *

وجیهه- زن زیبا- زن صاحب قدرومنزلت.

* ه *

هاجر- دختری مصری بودکه نمرود پادشاه جباربابل به ساره همسرابراهیم خلیل الله بخشید وچون ساره صاحب فرزندی نمی شد به ابراهیم اجازه داد با هاجر ازدواج کند ودرنتیجه اسماعیل از هاجر متولد گردید. ابراهیم هاجرواسماعیل رابه عربستان برد وآنها را دربیابان بامید خدا رها ساخت طفل تشنه اش شد و خداوند چشمه ای از زیر پای اسمعیل بیرون آورد که به چاه زمزم معروف شد.

هادیه – زن راهنما

هانیه زن خدمتکار

* ی *

یوکابد- نام مادرحضرت موسی (u).

نوشته شده توسط عرفان در 23:30 |  لینک ثابت   •